Konkurz – keď strácame kontrolu nad svojimi financiami.

Konkurzné konanie je časť súdneho procesu, ktoré rieši finančný úpadok fyzických alebo právnických osôb. Konkurz teda môže vyhlásiť spoločnosť alebo aj fyzická osoba. Vyhlasuje ho v prípade, že sa zadlží natoľko, že už nie je schopná svoje podlžnosti splácať. Odborne sa to nazýva platobná neschopnosť. Spoločnosť platobne neschopná nedokáže aspoň dva svoje záväzky voči veriteľovi splatiť najmenej 30 dní po lehote splatnosti. Spoločnosť napríklad nedokáže zaplatiť faktúry pre svojich dodávateľov. Preto je nutné, aby podala návrh na svoj konkurz. Tak isto v prípade, že daná firma je dlhodobejšie v mínuse a niekoľkí veritelia čakajú na vyplatenie bez ohľadu na lehotu splatnosti, nastáva predlženie a vedie to ku konkurzu. Konkurz alebo osobný bankrot môže vyhlásiť aj fyzická osoba. Ak má niekto množstvo úverov, pôžičiek a iných dlhov, ktoré nie je schopný splácať, osobný bankrot je jedným z riešení takejto situácie.

Bankrot

Ako sa postupuje pri vyhlasovaní konkurzu? Pri spoločnostiach ho vyhlasuje buď niekto z vedenia, likvidátor alebo zákonný zástupca do 30 dní odvtedy, ako nastalo predlženie. Je potrebné podať žiadosť na začatie konkurzného konania na okresný súd v danom kraji. K žiadosti sa prikladá doklad, že spoločnosť je v bankrote a doklad o zaplatení preddavku uhrádzajúce výdavky predbežného správcu.

Pravo

Na základe výsledku súdneho konania sa súdom určí správca konkurznej podstaty, ktorý bude následne spravovať majetok spoločnosti. Ten rieši všetky aktivity v jej mene, ktoré vedú k ukončeniu činnosti – rozpredanie majetku s cieľom získať financie na splatenie podlžností, ukončenie pracovných pomerov. V prípade, že predaný majetok dostatočne pokryje záväzky, spoločnosť môže taktiež ďalej pokračovať vo svojej činnosti. Konkurz nevedie iba k definitívnemu zrušeniu spoločnosti. Každopádne, či už pri osobnom lebo firemnom bankrote je určite ľahšie, ak vás podporí niekto, kto pozná pravidlá celého procesu. Obráťte sa preto s otázkami ohľadne konkurzu Lglegal právnickú firmu. Dlhoročné skúsenosti v právnickej oblasti vám pomôžu vyjsť z každého súdneho procesu s čistým štítom.